2021教师资格证考试教材(2021年教师资格证考试结果什么时候出来)

2021教师资格证考试教材(2021年教师资格证考试结果什么时候出来)

学习2021-11-24 15:25130zhang2021

2021下半年教师资格证《高中语文》真题答案

1.文言文专题复习课上,教师要求学生整理教材选文中的****,下列适合的是

A.我三十里,惟命是听(《左传宣公十年》)

B.饰以篆文山鸣兽之形《后汉书张衡传》)

C.宜乎百姓之谓我爱也(《孟子齐桓晋文之事》)

D.*本**(《五人墓碑记》)

【答案】A

2.教学鲁迅《***》.教师引入富有哲理的散文开展比较阅读,下列作品不适合的是

A.矛盾《森林中的绅士》

B.周涛《捉不住的鼬鼠——时间片论》

C.多丽丝.莱辛《****》

D.帕斯卡尔《人是一根能思想的苇草》

【答案】D

3.教师带领学生阅读具有*****色彩的作品,下列作品适合的一组是

A.《白鹿原》《马桥词典》

B.《浮躁》《平凡的世界》

C.《***》《尘埃落定》

D.《大漠祭》《****》

【答案】B

4.学习*容京**主题单元,学生讨论戏剧人物的身份特征,下列作品中的主人公均为小人物的是

A.曹禺《**》易卜生《玩偶之家》

B.老舍《龙须沟》索福克勒斯《安提戈涅》

C.白朴《梧桐雨》阿瑟密勒《推销员之死》

D.洪昇《长生殿》莎士比亚《罗密欧与朱丽叶》

【答案】A

5.开展《水浒传》整本书阅读.教师在“**环节带领学生梳理小说的情节结构,下列说法不正确的是

A.上半部***.以聚义梁山为线索,串起各个英雄人物

B.上半部以人物为单元,侧重展示典型人物的人生轨迹

C.下半部—波三折,以杀富济贫为主线,串起每个故事

D.下半部以事件为顺序,描写两赢童贯、三败高俅等大事件

【答案】C

6.在学习***变化专题时,教师安排学生运用工具书查解**词的意义,下列解释正确的是

A.备螫其手,***呼叫(陈寿《***》)

B.江水不胜绿,梅花无赖红受不住(陆游《广都道中呈季长》)

C.最喜小儿无赖,溪头卧剥莲蓬奸诈(辛弃疾《清平乐》

D.长恨早梅无赖极.先将春色出前林可爱(段成式《折杨柳七首》)

【答案】B

7.教师安排学生课***同一历史人物的诗句.下列适合的是

A.云鬟花颜金步摇,芙蓉帐暖度春宵苎萝山下如花女,占得姑苏台上春

B.云边雁断胡天月,陇上羊归寒草焖/宗宸寒寒寒

C.江东弟子今虽在,肯与君王卷土来破产移家事亦难,佐吴从此霸江山

D.三分割据纡筹策,古霄-羽毛抛掷南阳为主忧,北征东讨尽良筹

【答案】D

8.班级开展****、梳理与探究活动,学生为报刊中的语句“问诊把脉",下列没有语病的是

A.任旭东导演的《地道战》有着鲜明的***,展现了冀中人民英勇顽强、不畏强暴的抗战精神,具有极强的感染力。北京城中轴线的规划始自元代而成于明

B.代,因此我们有必要对北京城以及这条中轴线的建成历史做一些回顾与展望。

C.友谊小区自从今年成为生活垃圾分类试点小区后,逐渐养成了分类投放垃圾的习惯,小区环境也更加**凇*

D.有**之称的深圳的私营企业为90%的科研机构提供资金,拥有中国第一个国家级基因库和国家超级计算机中心。

【答案】B

9.备课组围绕《***》《哦,香雪》展开教学研讨,下列观点正确的是

A.可以联系《变色龙》《范进中举》等理解小说语言的抒情性特征

B.可以从细节描写、人物心理、环境渲染等方面引导学生赏析作品

C.可以分别结合****和改开放的时代背景理解作品写作意图

D.可以选择小战士战斗场景和**从西口往回走的情节展开点评

【答案】A

10.教研组学习语文课程标准,研讨**阅读与交流"学习任务群的特点,下列观点不正确的是

A.应该引导学生来观察、思考现实生活中不同媒介语言文字运用的现象

B.注重****跨媒介交流能力,学会理解、评判各类媒介的传播内容

C.可以运用典型实例分析,归纳多种媒介信息储存、呈现与传递的特点

D.旨在通过日常***的电子文本阅读.提高学生的信息技术运用能力

【答案】D

11.阅读某教师教学反思片段,按照要求答题。

我们过于重视文学作品阅读,甚至常常采用文学阅读的方法来教实用文,将语言品味、描写手法、多元解读等作为教学重难点。实际上,实用文教学应该聚焦自身的****,体现正确的教学取向。首先,要遵循每种实用文的具体特性,依据不同的读法来确定教学内容。比如,新闻教学需要引导学生学会从新闻报道中分析、鉴别背后隐藏的信息,区分新闻事实与新[闻背景,辨析客观叙述与主观评价。其次,要根据不同的教学内容设计多样的读写活动。实用文讲求社会功用,教学时应该以学生在社会情境中的探究学习为主,合理安排阅读、调查、讨论、演讲和写作等活动,引导学生通过实用文读写增加***、丰富社会体验。

对上述教学反思的理解,正确的是

A.实用文被边缘化的主要原因是教师在****中接触太少

B.实用文具有实用性,可以介绍事物、陈述事实、说明道理

C.实用文的教学方法决定着*,两者都要体现多样化特色

D.实用文学习的社会情境特指基于社会生活构的真实读写情境

【答案】B

12.阅读某教师教学叙事片段,按照要求答题。

为了培养学生文学类文本阅读能力,我搜集优质语料引导他们开展探究式学习。围绕*凇**53这一主题,我节选了刘亮程《城市牛哗》、谢宗玉《麦田中央的坟》两篇散文的精彩片段,设计三项学习任务:两位作者在文中分别用一句话表达了相似的意思,如何理解这些语句的内涵:“没这种底肥的人如同无本之木,是结不出硕大果实的ei***我们真正的家”。

2.两篇散文都反映了“怀乡主题,但在具体表现方式上又有所不同。请从语言风格或素材选择的角度评析它们的不同之处。

3.诗意并不是读歌的专利,请结合散文内容,任选一个角度,谈谈两位作者如何体现了荷尔德林所说的“**栖居”。对上述教学叙事的相关分析,不正确的是

A.任务1需要学生理解两篇散文内容,结合各自文本语境阐释关键*零**

B.任务2需要学生运用多种阅读方法,比较同主题散文在写法层面的细微差异

C.任务3需要学生整体感知文本内容,比较散文和诗歌在诗意上的不同之处

D.三项任务都需要调动学生的信息提取和整能力,并结合阅读体验*零*零

【答案】C

13.阅读某课题组的调查报告片段,按照要求答题。

我们进行课例研究时,需要从线性思维走向非线性思维,避免对语文课例进行简单的教学流程分解,应该将一节课置于特定的教学情境之中,考察师生在语言实践活动中的多向度对话.采用多种方法从不同视角透视语文教学现象。同时,我们以往主要关注语文教师和教学本身,未能真正体现学生主体地位忽视学生在课例研究中的特殊价值。在研讨教学课例的过程中,需要探究教师教学行为对学生语文学习的影响,尤其是对学生读写思维、读写能力的内在影响。我们还可以通过观察学生的****活,分析学生的学业表现,以及访谈学生等多种路径,将学生视角嵌入语文课例研究,真正实现对学生的主体关照。

对上述调查报告的相关分析,正确的是

A.注重分析语文课例中师生对话的交互影响

B.学生语文学习成效是判断教师教学质量的重要参照

C.教师的教学行为是影响学生读写****的内在因素

D.观察课堂学习活动是课例研究常用的终结性评价方法

【答案】A

14.阅读有关学习任务群的教研论文片段,按照要求答题。

从语文学习任务群继承的学脉基因来看,它实际融会贯通了“做中学"和"任务驱动"两种重要的学习理念。它以学习任务为导向,以学习**为载体,整合学习情境、学习内容,学习方法和学习资源,引导学生在运用语言文字的过程中提升语文核心素养。学生学习情境中运用语言文字的过程,就是学生积极参与语文实践活动的过程。教学过程中,需要***有意义的语文学习情境,为学习任务群的实施指引正确方向;设计典型的语文实践活动,为学习任务群的落实提供有效路径。

对上述教研论文的相关分析,不正确的是

A.语文学习任务群教学回归学生主体,体现了*零**的育人功能

B.“富有意义"是指学习情境有助于学生运用语言文字解决现实问题

C.“典型"的语文实践活动是指学生课下独立开展的阅读与鉴赏活动

D.语文学习情境和语文****是开展学习任务群教学的重要支撑

【答案】B

15.阅读某教研空集体备课记录片段,按照要求答题。

备课组长:这学期我们基于《乡土中国》开展了整本书阅读教学的初步探索,大家可以围光整本书阅读教学"这个话题,积极分学—的观点。

师1:通过这学期的尝试,我发现整本书阅读教学需要事先做好准备。比如,制定阅读计划,明确阅读目标,建立阅读资源包等,不是说—上来就让学生读书。

师2:****,我觉得还要注意不能采用放羊式教学,我个人比较倾向于—章—章地带着学生细读,学生跟着老师走会读得更扎实。

师3:我觉得在教学中有必要设计—些***1""引导学生完成—些必要的学习仕分。学习单收回来就可以作为评价学生阅读表现的真凭实据.有助于教师诊断学生阅读存在的问题,提供富有针对性的阅读建议。

师4:大家说得很对,我补充一点:我觉得引导学生自主反思也很重要。比如反思、梳理阅读计划的达成度,阅读过程中使用方法的适切性,小组合作分享的有效路径等。

对上述备课记录的相关分析,正确的是 ()

A.教师1提及的整本书阅读教学准备工作需要由****完成

B.教师2提出的建议体现了整本书阅读教学的整体设计和关照

C.教师3设计的“学习单”增加了学生在阅读过程中的学业负担

D.教师4倡导的自主反思有助于引导学生探索适合自己的阅读方法

【答案】D

阅读《*》教学实录(片段),完成第16-17题。师:有同学说鲁四老爷并不凶狠。我们现在来看看祥林嫂第一次到鲁家受到怎样的对待?生:鲁四老爷看不起她。

师:你的根据是什么?

生:“四叔皱了皱眉",四婶已经知道了他的意思是在讨厌她是一个寡妇。

师:对,“皱了皱眉︰是***。在封建社会里,男的死了,舆论往往归罪于妻子,什么扫帚星、白虎星,克死丈夫。鲁四老爷第一次见到祥林嫂就歧视她。到鲁家后,祥林嫂会受到怎样的对待?

生:“她做工丝毫没有懈怠......鲁四老爷家没有添短工"。

师:你怎么把“***"前的“竟"字丢掉了?这个字不能丢,大家谈谈这个字说明了什么问题?生:以往过年都是雇短工的。

师:对,雇到祥林嫂“竟"可以不添短工,说明她勤快辛苦,也说明鲁四老爷对她剥削得深重。那附她第二次到鲁家情况又怎么样?请大家从“当她初到的时侯"读到否则,不干不净祖宗是不吃的”。

边读边思考:哪些词语突出了祥林嫂的苦难生活?

(学生朗读)

师:读得很流畅,请大家结合课文回答刚才的问题。

生:“只是暗暗告诫四婶"。

师:“告诫"和“告诉"有什么不同?为什么你注意到这个词?

生:“告诫"带有警告的意思,比“告诉"情感更强烈。

师:说得很好,这说明不是—般性地告诉四

婶,你再举个例子。

生:“**时可用不着她沾手”。

师:很好,注意到“沾手"这个词。如果换成“帮忙"有什么不同?

生:“沾手”比“帮忙"更形象,就是一点点也不能碰到的意思,充分说明鲁四老爷歧视她,也表现出他对**的一种摧残。

师:这段话还有哪些语句体现了鲁四老爷对祥林嫂的摧残?

生:“否则,不干不净祖宗是不吃的”。师:为什么你把“不干不净"读得很重?

生:他认为祥林嫂已经死了两个男人,这就是不干不净。

师:封建社会观念认为妇女应该从—而终,再嫁就要受歧视,何况死了两个丈夫。“不干不净"是带有人身侮辱的,又说她是败坏风俗的,“似乎很可怜”。“似乎"就是并不见得真可怜。不值得同情、败坏风俗、****,这就是她第二次到鲁家受到的对待。

16.请评析该教师引导学生认识鲁四老爷对待祥林嫂态度的教学思路。(10分)

【解析】该教师的教学思路是符合《普通高中语文课程标准(2017年版)》要求的,做到了积极发展学生独立阅读的能力。

材料中,老师从祥林嫂第一次到鲁家受到怎样的对待?开启学生的思路,点明问题的主要思路,引导学生在阅读中探究文章的主旨。采用朗读法,引导学生在朗读中进—步探索还有哪些语句体现了鲁四老爷对祥林嫂的摧残?探索文章的主旨。

在文章学习的同事,同时学习了探究性阅读和创造性阅读。养成相互切磋的习惯,乐于与他人交流自己的阅读鉴赏心得,展示自己的学习成果。因此,提高学生的人文素养,这是语文教学的一个重要目标。而且,语文课程丰富的人文内涵对学生的影响是全面而深刻的,要重视语文课程阅读读对学生思想感情所起的陶冶感染作用。

17.请分析该教师在小说语言品味方面的教学特点。(10分)

【解析】该教师的做法符合《普通高中语文课程标准(2017年版)》要求的,开展自主、合作、探究学习,组织学生开展合作探究、研讨交流活动。

材料中,教师通过提出“关键词”,提问为什么使用这个词;使用阅读法,引导学生在朗读中思索文章表达的情感。

该老师的教学特点体现了学生是学习活动的主体,教师是学习活动的组织者和引导者。语文教学应以语文学科核心素养为纲,以学生的语文实践为主线,促进学生语文学科核心素养全面发展。

18.阅读以下案例,完成第题。案例二:课堂

(1)课堂,种类**,无论草长莺飞的大自然,还是浩瀚无垠的宇宙,亦或是纵横千年的历史,都是启迪心智的课堂,而要说最打动人心的,莫过于诗歌这个风情万种的课堂。

(2)在诗歌的课堂上,我们***理人文风光,体会四季变化之美。““烟柳画桥,风帘翠幕,参差十万人家”,我们不禁心驰神往,仿佛置身于风光无限的江南;“大漠孤烟直,长河落日圆”,我们又瞬间置身于广袤无垠的大漠,还能尽览四季风光,春的“万条垂下绿丝绿”,夏的“接天莲叶无穷碧",秋的“无边落木萧萧下",冬的“北风吹雁雪纷纷”,在诗歌的课堂上,司空见惯的景物仿佛被赋予新生命,让我们重新凝视自然之美。

(3)在诗歌的课堂上,我们接受了*****的情感教育,人生在世,难免喜怒哀乐苦悲怨,而这些动人的情感表达,都在诗歌的课堂上—呈现。我们可以从“春风得意马蹄疾,一日看尽长安花""体会到金榜题名时的欣喜;也可以从“多情自古伤别离"体会到与友人分别的感伤;“也无风雨也无晴""古今多少事,都付笑谈中"让我们领略了开朗旷达;“故国不堪回首月明中恰似—江春水向东流"又让我们感受到****以及无尽的哀愁。在诗歌的课堂上,那些或激昂或沉郁、或欣喜或悲枪的诗句,展现了百态人生,我们从中体会到千种滋味、万般风情、丰富的情感共鸣,使我们的心灵变得充实丰盈。

(4)在诗歌的课堂上,还让人体悟到人生哲理。从“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”,我们懂得了不要过早放弃,也许再走—步就会柳暗花明;从“不识庐山真面目,只缘身在此山中”,我们明白了要摆脱主观的局限,才能认清事物的**:从“沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春”,我们领略了新事物必将取代旧事物的自然规律。诗人们用形象生动的诗句表达自己的生命感悟,让诗歌的课堂富含人生哲理,值得我们用心去体悟。

(5)在诗歌的课堂中,我们可与东坡对酒,与秦观夜话,亦可与稼轩论剑,与****。诗歌的课堂无限精彩,这是一个可以终身相伴的课堂。

请从第②③段找出2个错别字,从第4段找出一处病句,并分别修改。(8分)

【解析】第二段:修改错别字:万条垂下绿丝【绿】为万条垂下绿丝【绦】。

第三段:修改错别字:悲枪为悲怆。

第四段病句:诗人们用形象生动的诗句表达自己的生命感悟,让诗歌的课堂富含人生哲理,值得我们用心去体悟。

修改为:诗人用形象生动的诗句表达自己的生命感悟,诗歌的课堂让人领悟人生哲理,值得我们用心体会。

19.请指出该习作的一个优点,并结合具体内容进行分析。(12分)

【解析】1.文章采用总分总的结构,首尾呼应,在一开始就将文章要点就交代清楚,使读者能在最短时间内了解文章最重要的信息,有效地稳定了读者的阅读情绪。

2.“总分总"的结构在结尾处对文章整体内容作以收尾、总结,与开篇内容遥相呼应,使文章脉络互相贯通,各部分各有特点又紧密联系。

3.文章中大量采用排比句式,排比往往给人以一气呵成之感,节奏感强,增强语言气势,加强表达效果,令读者—下就进入文章的意境中,将情感抒发的淋漓尽致。

20.(材料)课文原文豫章故郡,洪都新府。星分翼轸,地接衡庐。襟三江而带五湖,控蛮荆而引瓯越。物华天宝,龙光射牛斗之墟;人杰地灵,徐孺下陈蕃之榻。雄州雾列,俊采星驰。台隍枕夷夏之交,宾主尽东南之美。都督阎公之雅望,檠戟遥临;宇文新州之懿范,襜帷暂驻。十旬休假,胜友如云;千里逢迎,高朋满座。腾蛟起凤,孟学士之词宗;紫电青霜,王将军之武库。家君作宰,路出名区;童子何知,躬逢胜饯。

时维九月,序属三秋。潦水尽而寒潭清,烟光凝而暮山紫。俨骖鲱于上路,访风景于崇阿;临帝子之长洲,得天人之旧馆。层峦耸翠,上出重霄;飞阁流丹,下临无地。鹤汀凫渚,穷岛屿之萦回;桂殿兰宫,即冈峦之体势。

披绣闼,俯雕u,山原旷其盈视,川泽纡其骇瞩。闾阎扑地,钟鸣鼎食之家;舰舰弥津,青雀黄龙之舶。云销雨霁,彩彻区明。落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天—色。渔舟唱晚,响穷彭蠡之滨;雁阵惊寒,声断衡阳之浦。

遥襟甫畅,逸兴湍飞。爽籁发而清风生,纤歌凝而白云遏。睢园绿竹,气凌彭泽之樽;邺水朱华,光照临川之笔。四美具,二难并。穷睇晒于中天,极娱游于暇日。天高地迥,觉宇宙之无穷;兴尽悲来,识盈虚之有数。望长安于日下,目吴会于云间。地势极而南溟深,天柱高而北辰远。关山难越,谁悲失路之人?萍水相逢,尽是他乡之客。怀帝阍而不见,奉宣室以何年?

嗟乎!时运不齐,命途多舛。冯唐易老,李广难封。屈贾谊于长沙,非无圣主;窜梁鸿于海曲,岂乏明时?所赖君子见机,达人知命。老当益壮,宁移白首之心?穷且益坚,不坠青云之志。酌贪泉而觉爽,处涸辙以犹欢。北海虽赊,扶摇可接;东隅已逝,桑榆非晚。孟尝高洁,空余报国之情;阮籍猖狂,岂效穷途之哭!

勃,三尺微命,一介书生。无路请缨,等终军之弱冠;有怀投笔,慕宗悫之长风。舍簪饬于百龄,奉晨昏于万里。非谢家之宝树,接孟氏之芳邻。他日趋庭,叨陪鲤对;今兹捧袂,喜托龙门。杨意不逢,抚凌云而自惜;钟期既遇,奏流水以何惭?

呜乎!胜地不常,盛筵难再;兰亭已矣,梓泽丘墟。临别赠言,幸承恩于伟饯;登高作赋,是所望于群公。敢竭鄙怀,恭疏短引;一言均赋,四韵俱成。请洒潘江,各倾陆海云尔。

课文介绍

该课文选自某版高中语文必修五第二单元,本单元另外三篇课文是《归去来兮辞》《***》《陈情表》。

单元说明

本单元主要学习古代抒情散文,所选课文抒发的情感有回归田园的乐趣,有才士不遇的悲情,有人世沧桑的感慨,有不懈追求的壮志等。语言或典雅华丽,或沉郁顿挫,或娓娓道来,阅读做些作品,要注意领略其中不同的文体风格和语言韵味,披文入情,把握作品所抒发的真挚情感。

《普通中学语文课程标准(2017年版2020年修订)》的相关要求

精读古今中外优秀的文学作品,感受作品中的艺术形象,理解欣赏作品的语言表达,把握作品的内涵,理解作者的创作意图。在阅读鉴赏中了解相关的中国古代文化常识,丰富传统文化积累,汲取思想、情感和艺术的营养,培养健康高尚的审美情趣,丰富、深化对历史社会和人生的认识。

学生情况

高二年级第一学期,班额50人教学条件

教室配有多媒体设备,能够演示PPT,播放音频、视频文件,投影实物。

(1)根据上述材料确定**的教学目标,并具体说明确定的依据(不可照抄材料)。(20分)

(2)选择其中一个教学目标,设计一个****,简要说明每个环节的教学内容与教学方式。(20分)

(3)设计具体的教学活动,引导学生完成下面的【**与练习】。(25分)

2021我的记录教师资格证网 Copyright © 湘ICP备14001203号-10

注:本站所有内容仅做展示使用,不做任何盈利,本站所有内容页均来自于网络,如有侵权请联系删除即可

Copyright Your WebSite.Some Rights Reserved.
2021教师资格证考试教材(2021年教师资格证考试结果什么时候出来)Powered by Z-BlogPHP Themes by 01tq.com
联系我们| 一周天气预报| 天气预报15天查询| 网站管理